Konflikten mellan judar och araber – inför riktad skrivning

I flippen så nämner personerna bl.a 4 olika tidpunkter för NÄR konflikten mellan judar och araber startade.

– 1948

– Vid tidpunkten för första Intifadan

– Från tiden då bibeln utspelas

– Då Yitzhak Rabin var premiärminister

Er uppgift i basgruppen är att:

1. Ta reda på fakta om dessa årtal/begrepp/händelser. Ni måste ta reda på vad begrepp tex intifadan, betyder. Vem var Yitzhak Rabin? Vilka händelser i Bibeln syftar personerna på? Vad hände 1948? Använd begreppskorten ni får för att diskutera och fördjupa ert resonemang. Hjälps åt i basgruppen att ta reda på så mycket fakta som möjligt om punkterna som nämns i flippen! Delge varandra faktan i basgruppen! Här övar du din informationshanteringsförmåga, begreppsförmåga och kommunikativa förmåga.

2. Diskutera tillsammans i basgruppen hur personerna i flippen kan tänkas resonera? Varför nämner de just dessa händelser som orsaker till konflikten mellan araber och judar? Vilka orsaker och konsekvenser ser de som grund för konflikten? Här övar du din analysförmåga och din kommunikativa förmåga

Din enskilda uppgift som jag kommer att bedöma är:

Skriv en riktad skrivning utifrån rubriken Konflikt mellan judar och araber – så här tänker jag! 

Utgå från den information ni samlat in i basgruppen. Använd dig av de tankar och resonemang ni diskuterat tillsammans och skriv en enskild text utifrån hur du tänker kring denna konflikt! När anser du att man kan säga att konflikten startade? Varför uppstod konflikten, underbygg ditt resonemang med fakta! Vilka orsaker ligger bakom och vad har konsekvenserna blivit? Kortsiktiga och långsiktiga, negativa och positiva? Vilka olika sorters konsekvenser kan vi se t.ex. ekonomiska, politiska, sociala?  Hur tror du att man kan lösa konflikten i framtiden? Går den att lösa? Resonera! Här visar du, och jag bedömer, din analysförmåga, begreppsförmåga samt kommunikativa förmåga 

Du ska visa att du kan:

-Förstå och beskriva olika orsaker till konflikten och olika konsekvenser av konflikten  mellan judar och araber (Israel/Palestina) (analysfömågan)

– Presentera dina egna åsikter och tankar om konflikten mellan Judar och Araber (Israel/Palestina) (kommunikativa förmågan)

– Använda ord och begrepp i sitt sammanhang (begreppsförmågan)

Lycka till!

Annonser

Konflikten mellan judar och araber del 1

Medan du tittar på flippen hemma:

Fundera över vad som menas med  citaten och uttrycken nedan, skriv ner kortfattat dina tankar och ta med till lektionen.

 • ”Ett land utan folk till ett folk utan land”
 • ”Omvärldens skuld kom att spela stor roll för bildandet av ett judiskt hemland i Palestina”
 • ”Självständighetskriget” eller ”katastrofen” – vad säger orden om hur Israeler och Palestinier ser på konflikten?

På lektionen:  Diskutera dina tankar i basgruppen. Jämför med hur dina kompisar har tänkt kring citaten ovan.

 • Vilket land var det som var utan folk och vilket folk var det som var utan land? Håller ni med om att landet saknade folk? Vad menas med ”Judestaten”? Utveckla era tankar tillsammans i basgruppen! Här övar du på begreppsförmågan samt den kommunikativa förmågan 
 • Vilken ”skuld” är det som spelade roll för bildandet av Israel? Varför tror ni omvärlden kände skuld? Vad är orsaken som ligger bakom denna känsla av skuld och vad blev konsekvenserna för det judiska folket? Vad blev konsekvenserna för det Palestinska folket? Här övar du på analysförmågan och den kommunikativa förmågan
 • Vilken sida kallar konflikten för ”självständighetskriget” och vilken sida kallar det för ”katastrofen” ? Hur visar dessa två uttryck hur de olika folken ser på konflikten. Här övar du på begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan
 • Fundera i basgruppen vilka olika argument de båda sidorna lyfter fram som viktiga orsaker till varför just de har rätt till landet Israel/Palestina? Anser ni att någon sida i konflikten har större rätt till landet  än någon annan? En mycket svår fråga, det finns inget rätt eller fel svar! För att bilda er en åsikt måste ni se konflikten ur bådas perspektiv! Här övar du på analysförmågan och den kommunikativa förmågan
 • Presentera basgruppens tankar i helklass Här övar ni tillsammans på den kommunikativa förmågan 

Judendomen del 3

I flippen så pratar jag om följande högtider:

 • Rosh Hashana
 • Yom Kippur
 • Chanukka
 • Pesach

Att göra hemma: 

Under tiden du tittar på flippen så fundera kring vilka högtider du känner till (antingen inom din egen religion, eller någon av de högtider i religioner som dina kompisar berättat om). Skriv ner vilka högtider inom judendomen som du kan jämföra med/se likheter och skillnader med inom andra religioner. OBS! Du ska inte göra jämförelsen hemma, den gör vi på lektionen på tisdag! Men du ska ha med dig stödanteckningar som kan hjälpa dig att utveckla dina tankar på lektionen! Här övar du på analysförmågan samt begreppsförmågan

På lektionen: 

På lektionen så ska du använda dig av dina stödanteckningarna du gjorde hemma.

– Vi kommer inleda lektionen med att ni i basgruppen jämför era stödanteckningar och tillsammans utvecklar era tankar. Här övar du på analysförmågan, begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan

– Utveckla era tankar och skriv ner likheter mellan judendomen och religionen/religionerna ni jämför med. Finns det några likheter vad gäller tidpunkt för högtiden/ritualer (vad man gör) /vad man äter och varför man firar det? Hjälps åt i basgruppen att hitta så många likheter med andra religioner som möjligt! Utgå från era egna erfarenheter och kunskaper om era religioner. Här övar ni på analysförmågan, begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan

– Utveckla era tankar och skriv ner skillnader mellan judendomen och religionen/religionerna ni jämför med. Finns det några skillnader vad gäller tidpunkt för högtiden/ritualer (vad man gör) /vad man äter och varför man firar det? Hjälps åt i basgruppen att hitta så många skillnader  med andra religioner som möjligt! Utgå från era egna erfarenheter och kunskaper om era religioner. Här övar ni på analysförmågan, begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan

Riktad skrivning – bedömningsuppgift

Högtider och traditioner inom religionen – varför då? 

I denna uppgift ska du använda dig av den kunskap som ni tillsammans har diskuterat i basgruppen. Du ska även använda det som du har tagit del av vad gäller judendomen, dina egna erfarenheter och kunskaper om högtider och traditioner du firar och/eller högtider och traditioner som dina klasskamrater firar. Utifrån dina tankar/erfarenheter och utifrån den kunskap du har fått så ska du skriva en resonerande text om varför du tror att högtider och traditioner alltid har spelat en viktig roll inom religionen?

Fundera kring högtiders/traditioners:

* Syfte –  Vad fyller dom för funktion?

* Orsaker?

* Konsekvenser?

* Vad hade hänt utan högtider och religiösa traditioner? Vad tror du?

Efter att du skrivit din text jobbar ni i par och ger varandra feedback utifrån” two stars  and a wish”. Utifrån denna feedback, vid behov, komplettera din text innan du lämnar in till mig.

Ge feedback utifrån analysförmågan samt den kommunikativa förmågan. Texten ska visa att din kompis kan:

– Förstå och beskriva orsaker och konsekvenser, varför religioner har högtider och traditioner och hur dessa påverkar människors vardag/liv (analysförmågan) 

– Presentera sina egna åsikter och tankar om högtiders betydelse för människor (kommunikativa förmågan)

– Förklara hur han/hon tänker så att du förstår (kommunikativa förmågan)

Du kommer att få visa och jag kommer att bedöma din analysförmåga samt din kommunikativa förmåga

Judendomen del 2

Uppgift att göra hemma: 

1. Titta på flippen och skriv ner stödord och förklara följande begrepp (här övar du din begreppsförmåga)

 • tempel
 • Tanach
 • Tora
 • Neviim
 • Chetuvim
 • Talmud
 • Messias

2. Skriv ner om du har några frågor eller undrar över ord/begrepp när du ser flippen. Ta med till skolan.

På lektionen:

1. Vi kommer inleda lektionen med en gemensam sammanfattning av flippen. Ni kommer få utgå från era stödord och det är ni i helklass som tillsammans muntligt sammanfattar judendomens lära och heliga skrifter. Här övar du både din begreppsförmåga, analysförmåga och din kommunikativa förmåga.

2. Ni kommer att få arbeta i basgrupper och utgå från varsitt stycke ur Gamla Testamentet. Er uppgift är att:

 • Läsa texten tillsammans. Se till att alla i basgruppen förstår texten och vad den handlar om. Vill ni söka mer information om just er text så fundera på var ni kan hitta extra material.
 • Vad är budskapet med texten? Vilka orsaker tror ni ligger bakom att texten skrevs ner, vad ville personen som skrev ner texten att vi skulle tänka på? Vad är syftet? Vill den lära oss något? I så fall vad?
 • Är det en trovärdig text? Skulle det kunna ha skett i verkligheten? Eller uppfattar ni det mer som en berättelse/saga? Varför/varför inte? Utveckla ert resonemang!
 • Ni ska återberätta texten för era klasskamrater. Hur ni gör det väljer ni. Vill ni göra en tecknad serie, eller kanske spela upp en teater? Eller vill ni återberätta/sammanfatta texten? Valet är ert. Förmågorna ni övar är begreppsförmågan, analysförmågan, kommunikativa förmågan samt informationshanteringsförmågan