9/11 – konspirationsteori vs Commission Report – kritisk granskning av källor!

1616422_667767576614334_2128098362_n Fatema skickade denna bild till mig och jag märker på lektionerna att när vi diskuterar medias syn på religioner och då främst Islam, så är det en fråga ni visar stort intresse för. Därför har jag utformat denna bedömningsuppgift utifrån ert intresse och engagemang!

Bedömningsuppgift: 9/11 – kan sanningen ha flera sidor?

Hemma:

* Titta på flippen nedan.

* Skriv ner stödord/stödmeningar och ta med tillbaka till skolan för vidare diskussion i basgrupp

* Vilka ”belägg” ger filmen till att 9/11 var en konspiration? Vad betyder begreppet konspiration?

Skolan:

* Vi ska tillsammans läsa Commission Report – Executive Summary, diskutera innehållet och översätta ord vi inte förstår.

EPA – metoden:

1. Enskilt skriva ner reflektioner kring det ni sett på flippen och det vi tillsammans läst i utdraget ur kommissionens rapport. Fundera utifrån rubriken Kan sanningen ha flera sidor?

2. Par (basgrupp) läs upp för varandra det som ni skrivit ner. Låt alla ta del av allas tankar innan ni startar en diskussion. I er diskussion ska ni utgå från de källkritiska begreppen:

perspektiv

trovärdig

vinklad

syfte

tolkning

objektiv

tendens

Fundera kring de båda källornas trovärdighet. Kan någon källa vara vinklad? Kan båda källorna vara vinklade? Vad kan syftet vara med att vinkla en källa? Är källorna objektiva? Vem står bakom källorna? Vems perspektiv belyser dem? Kan man se en tendens att källorna pekar ut speciella grupper som ansvariga?

Jag vill att ni bortser från era personliga åsikter och utifrån ett källkritiskt perspektiv granskar båda källorna lika väl! För att visa att ni har en förmåga att hantera och granska information så måste ni visa att ni kan granska båda källorna! Det räcker alltså inte att säga om den ena ”jag tror denna är mest trovärdig”. Ni måste visa att ni kan resonera kring källornas trovärdighet utifrån ett källkritiskt perspektiv och använda de källkritiska begreppen i ett sammanhang.  Här övar ni på informationshanteringsförmågan samt begreppsförmågan

Bedömningsuppgift: 9/11 – kan sanningen ha flera sidor

I denna riktade skrivning kommer du att få utgå, både från dina egna tankar utifrån flippen och Kommissionens rapport, samt utgå från den diskussion ni tillsammans haft i er basgrupp. Genom att använda de källkritiska begreppen kommer du få ge din källkritiska reflektion kring de båda källorna. Jag vill att du redogör för källornas trovärdighet, ger belägg för dina åsikter och belyser källorna ur olika perspektiv. Utifrån ditt källkritiska resonemang så vill jag att du avslutningsvis presenterar dina tankar kring vad du anser är ”sanningen” om 9/11, vem bar det yttersta ansvaret?  Kommer du fram till att det inte finns en absolut sanning så är det den åsikten du utvecklar ditt resonemang kring.

Du kommer få visa och jag kommer bedöma:

* Hur du resonerar och utvecklar dina tankar kring de båda källornas trovärdighet (informationshanteringsförmågan)

* Hur du använder dig av källkritiska begrepp för att belysa de båda texterna ur ett källkritiskt perspektiv (begreppsförmågan) 

Lycka till!

Annonser

Muslimska högtider – Ramadan

Hemma:

* Titta på flipparna hemma

* Skriv ner kortfattat med stödord fakta om Ramadan. Här övar du din begreppsförmåga

* Skriv ner kortfattat med stödord fakta om Eid. Här övar du din begreppsförmåga 

På lektionen:

Jämför era stödord i basgruppen. Här övar du din begreppsförmåga och din kommunikativa förmåga

* Skriv tillsammans i basgruppen en text med rubriken ”Högtid och fasta i islam & Judendom – likheter och skillnader”

Här vill jag att ni använder den fakta ni har fått om muslimsk och judisk fasta och jämför. Vad heter de olika perioderna när man fastar? Vilka likheter finns det? Vilka skillnader? När inträffar fastan? Vad är syftet med att fasta – varför fastar man? Utveckla era svar! Här övar du din begreppsförmåga, din kommunikativa förmåga samt din analysförmåga

* Presentera er text i helklass

Islam – förförståelse och utmaning från fröken!

Här kommer en lite annorlunda flipp. Annorlunda p.g.a. två saker, den är på engelska och den är 12 minuter lång. Mitt tips är att du delar upp den och ser ungefär 6 minuter åt gången (för att inte tappa fokus). Jag vet att ni sitter och tittar på mycket film på nätet som är textat på engelska så jag tror inte språket kommer vara ett problem, men stöter du på ett ord eller en mening du inte förstår så slå upp det! Det är detta som kallas för att ”slå två flugor i en smäll” 😀 Det är ett talesätt som betyder att man gör två saker samtidigt – i detta fall lär er engelska och om islam samtidigt 🙂  Ps. se till att du klickar och får flippen textad på engelska!

Hemma: Titta på flippen och skriv ner korta förklaringar kring följande namn/begrepp  här övar ni begreppsförmågan

* Gabriel

* Muhammad

* Mecka

* Medina

* Koran

* Hadith

* Sharia

* De fem pelarna

* Sunni & Shia muslimer

På lektionen:

* Ta med dina anteckningar som du gjort hemma.

* Läs upp för kamraterna i din basgrupp dina förklaringar och jämför med dina kamrater. Försök förklara alla ord så att alla i gruppen förstår vad de betyder. Här övar ni begreppsförmågan

* Utgå från begreppen och skriv tillsammans i basgruppen en text om Islam. Försök att få med så många begrepp och namn i er text som möjligt. Ni skriver tillsammans men alla skriver ner i sin skrivbok (alla kommer alltså skriva samma text, men jag vill att alla i gruppen har texten i sin egna skrivbok!) Ni får ha flippen till hjälp, vilka andra informationskällor kan ni använda er av? Är källorna användbara?  Glöm inte källhänvisning i er text! Här övar ni på er begreppsförmåga, informationshanteringsförmåga samt er kommunikativa förmåga

* Diskutera i basgruppen och skriv ned vilka likheter och skillnader ni har lärt er mellan Islam och Judendomen som vi precis läst om. Vad hittar ni flest av, likheter eller skillnader? Presentera åtminstone två likheter och två skillnader mellan religionerna! Här övar ni på er analysförmåga, begreppsförmåga samt er kommunikativa förmåga

* Presentera er text i helklass. Använd  bilder, musik, visa gärna hur man ber, ta med bönematta och Koranen om ni har någon hemma (glöm inte att be om lov först!) och om ni har möjlighet läs gärna upp någon kort vers ur Koranen – helt enkelt använd den kunskap jag vet att ni redan har om Islam och dess traditioner! Låt oss använda den fantastiska fördel vi har i vårt klassrum att det är många av er som är muslimer 🙂 Ju mer ni kan visa för klassen desto mer kunskap kan ni bidra med! Här övar ni er begreppsförmåga samt er kommunikativa förmåga.