Tankar på en parkbänk…

10001478_428919300586467_857897491_n Jesus, Muhammed,  Gud/Jahve/Allah, Buddha och Krishna, var och en viktiga gestalter inom varsin religion. Men vilka är skillnaderna mellan dem egentligen? Och vad hittar du flest av, likheter eller skillnader? Tänk dig att dessa sitter på en parkbänk och samtalar om religion, tro, livet, döden och allt däremellan. Tror du att de skulle vara nöjda med hur världen ser ut? Under vecka 15 kommer du att få arbeta med en riktad skrivuppgift. Den kommer, till skillnad från tidigare skrivningar, sträcka sig över tre lektioner. Rubriken på din skrivning ska vara:

Blev det som vi hade tänkt? Förr, nu och sen då? 

I din skrivning kommer du få visa, och jag bedöma, följande förmågor:

Analysförmågan: Du kommer att få möjlighet att kunna se samband, jämföra likheter och skillnader mellan några religioner (minst två). Vilken historisk bakgrund finns? Hur växte religionerna fram? Vilken utbredning har de idag? Har religionerna fått olika inriktningar? Vilka orsaker ligger bakom det i så fall och vad har konsekvenserna blivit (både positiva och negativa)?

Analysförmågan: Du kommer att få möjlighet att jämföra och se likheter och skillnader mellan några (minst två) religioners kärna. Har de profeter/gudar? Hur ser högtiderna ut, symboler? Vad är orsaken bakom heliga skrifter/lagar/regler?  Vilka konsekvenser kan vi se idag av dessa skrifter?

* Begreppsförmågan: Du kommer att få möjlighet att visa att du kan använda begrepp som hör till religionerna och att du kan använda dessa begrepp i rätt sammanhang.

* Kommunikativa förmågan: Du kommer att få möjlighet att visa din kommunikativa förmåga genom att du resonerar kring hur religionen påverkar människors liv idag. Hur påverkade religionen människors liv förr? Hur kommer religionen påverka människors liv i framtiden, tror du? Vilka argument har du för dina tankar? Försök utveckla och bredda ditt resonemang. Visa hur du tänker! Finns det politiska konsekvenser av religion? Tror du du att Gud/Allah/Jahve, Buddah och Krishna skulle vara nöjda med hur folket lever efter deras religioner idag? Varför/varför inte? Hur tror ni de skulle vilja att framtiden såg ut?

Informationshanteringsförmågan: Du kommer att få möjlighet att visa att du kan söka eftersortera och använda relevant information.

Till din hjälp får du ta allt det material vi har arbetat tillsammans med under kursen. Flippar på bloggen, jämförelser mellan olika religioner ni arbetat fram i basgrupperna, begreppsträdet som finns på tavlan samt givetvis de riktade skrivningar ni hittills gjort under kursen.

Tänk på att, om du vill, får du gärna skriva ner din text i dialog-form, d.v.s som ett samtal mellan några av ovanstående gestalter/gudar. Annars utgår du från förmågorna ovan och delar upp din text i stycken.

Kamratrespons:

I början av lektion två och lektion tre kommer du att få/få ge kamratrespons. Ni läser igenom varandras texter och använder er av ”two stars, one wish” för att ge varandra feedback. Hur ska kamraten göra för att utveckla sitt resonemang och sin text? Visar kamraten de olika förmågorna? Har han/hon med begrepp och används de korrekt i rätt sammanhang? Är kamratens resonemang underbyggt med fakta? Hjälp varandra att nå så långt som möjligt! 

Fredag v. 15 samlar jag in era skrivböcker och ger en formativ bedömning. Eftersom kursen är slut sedan så kommer ni även få reda på vilket betyg ni får i religion i åk.8. Obs! Betyget ser tillbaka på allt det ni gjort under kursen, alltså inte enbart denna skrivning! 

Annonser

Jämförelse Hinduism & Buddism – era tankar

Era egna tankar kring likheter och skillnader! Detta var vad ni själva plockat fram i basgrupperna som de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan Buddism och Hinduism.

Likheter:

 • Båda tror på Karma – Handlingarna man gör i livet påverkar vad som händer med oss efter döden
 • Båda mediterar
 • Båda tror på att människan föds om och om igen – reinkarnation
 • Båda har som mål att slippa återfödas Moksha/Nirvana
 • Båda religioner offrar bl.a för att visa respekt för gudar (Hinduismen) för att få lycka och välgång (Buddism)
 • Heliga böcker Vedaböckerna/ Buddistiska läran (Tripitaka) 
 • Gudar inom Hinduismen och Buddha sitter i Lotusställning
 • Båda religionerna kan nå Nirvana/Moksha genom att följa vissa vägledningar (t.ex. Åttafaldiga vägen)
 • Båda religionerna har hög respekt för livet ❤ 
 • Båda religionerna ber i Tempel

Skillnader:

 • Hinduismen tror på flera gudar –Polyteistisk  
 • Inom Buddismen finns det ingen skapande Gud
 • Buddha är ingen Gud, mer som en ”lärare”
 • Hinduer har Kastsystem – en uppdelning av i grupper i samhället

hämta

En början och ett slut

Nedan följer två stycken korta flippar. Den första flippen visar en begravning, kremering, an en hindu. Den andra flippen visar ett bröllop mellan två hinduer.

Hemma:

* Titta på båda flipparna. 

* Efter att du sett båda flipparna så väljer du en flipp som du kommer få arbeta vidare med i skolan. Tänk på att i den ena flippen får du stöd med hjälp av en berättarröst, i den andra flippen får du utgå mer från dina egna tankar och din kunskap. Eftersom jag vet att ni undrar ”spelar det någon roll för betyget vilken flipp jag väljer”, så kommer svaret här – NEJ. Det spelar ingen roll vilken flipp du väljer, välj den som intresserar dig mest, som väcker flest tankar och funderingar 🙂

 

 

 

I skolan: 

Om du väljer att utgå från Flipp 1 (kremering) arbeta kring följande frågeställningar:

*Vad är en Hindus uppfattning vad som händer med kroppen respektive själen, Atman, när en person dör?

* Vad är målet för en Hindu att nå, och vad händer när man når dit?

* Vad menar man med att Ganges är en plats för både liv och död? Vad är orsaken till varför man väljer att kremera sina släktingar vid Ganges?

* Finns det andra religioner där man kan kremeras när man är död? Ge exempel.

* Vad är dina tankar kring begravning/kremering? Diskutera med dina kamrater. Är döden slutet eller är döden början på något nytt? Vad är era tankar kring döden?

 

Om du väljer att utgå från Flipp 2 (bröllop) arbeta kring följande frågeställningar: 

* Tror du paret på filmen är lyckliga? Varför/varför inte?

* De flesta giftermål i Indien är arrangerade av föräldrarna. Vad är viktigt att tänka på för föräldrarna när de väljer en blivande make/maka till sin son/dotter? Är kärlek den viktigaste utgångspunkten?

* Vad har kvinnan för ställning inom Hinduismen? Jämlik med mannen eller över/under? Utveckla dina tankar – vilka konsekvenser får detta för flickor/kvinnor i Indien?

* Finns det andra religioner/kulturer där arrangerade äktenskap förekommer? Vad är fördelar med arrangerade äktenskap? Nackdelar?

* Skulle du vilja att dina föräldrar är med och bestämmer vem du ska gifta dig med? Varför/varför inte?

Arbeta tillsammans i grupper om 2-3, ni behöver inte utgå från basgruppen utan välj kamrater som har valt samma flipp som du! Diskutera frågorna, skriv tillsammans ner era tankar och presentera i helklass. Här övar ni på analysförmågan, begreppsförmågan, kommunikativa förmågan samt informationshanteringsförmågan. 

banners_hinduism

 

Hinduism och Buddism

Hinduismen har många likheter med Buddismen. Här får ni se en flipp som först tar upp Hinduismen, därefter Buddismen för att till sist direkt jämföra likheter och skillnader mellan dessa två religioner. Men lugn, bara lugn, flippen är inte längre än 4 minuter så du kan se den flera gånger 😉

Hemma: 

* Titta på flippen

* Flippen är på engelska, men följande begrepp används i flippen (engelska ordet  inom parentes) Skriv med hjälp av stödord kortfattat kring varje begrepp här får du öva på begreppsförmågan: 

Induskulturen/flodkultur (Indus river valley)  Kan jämföras m andra flodkulturer vi läst om t.ex. Mesopotamien, Egypten

– Arier  (Aryans)

– Vedaböckerna ( Vedas)

Sanskrit (Sanskrit)

Reinkarnation ( Reincarnation)

Kastsystem (Caste system)

Moksha

Brahman

Polyteistisk (polytheistic) Till skillnad från Islam, Judendom & Kristendom som är monoteistiska

– Karma

 

I skolan: 

* Genomgång i helklass av begreppen ovan. Diskussion utifrån era anteckningar

Lektion utifrån EPA-modell

* 10 minuter enskild skrivning ” Vilka likheter och skillnader har du lärt dig mellan hinduism och buddism”? Här får du ta hjälp av dina stödanteckningar som du gjort hemma. Här får du möjlighet att öva din begreppsförmåga och din analysförmåga

* Läs upp era tankar i basgruppen. Efter alla läst upp sina svar, diskutera och jämför era svar. Ni ska därefter skriva en gemensam text som utgår från era individuella texter! Ni ska använda allas texter för att tillsammans skriva en så utförlig text som möjligt. Ni får även ta hjälp av läroboken för att hitta ytterligare likheter/skillnader mellan religionerna.  Här får ni möjlighet att öva på analysförmågan, kommunikativa förmågan, informationshanteringsförmågan samt begreppsförmågan

* Presentera er gemensamma text i helklass 🙂 På så sätt får alla i klassen ta del av alls tankar! Vi lär oss av varandra

 

4ab7998cc866636443233a5481b3be3d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buddism

Hemma:

* Titta på flippen

* Skriv ner kort fakta om följande begrepp. Här övar du på din begreppsförmåga:

– upplysning

– meditation

– Dharma

– Buddha

– Fyra ädla sanningar

– Åttafaldiga vägen

På lektionen:

* Frågor kring flippen i helklass, tankar och funderingar ni har efter att ha sett flippen.

* Genomgång i helklass av begreppen med stöd av era anteckningar. Här får du dela med dig av dina tankar kring begreppen och dess betydelse. Här övar du på begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan.

* Tillsammans i basgruppen ska ni ta reda på vilka ”ingredienser” som ingår i den åttafaldiga vägen. Ni får själva söka i de källor ni anser vara lämpliga och där ni kan hitta användbart material. Här övar ni på informationshanteringsförmågan

* Tillsammans i basgruppen ska ni presentera för klassen vad de åtta olika vägarna innebär. Den fakta som ni hämtat in från olika källor ska ni läsa igenom och därefter tillsammans fundera kring följande frågor: 

– Vår basgrupp anser att den åttafaldiga vägen är viktig för en buddist därför att……..? Vad blir följden för en buddist om han/hon lever efter den åttafaldiga vägen?

– Försök att visa hur en buddists vardag ser ut när han/hon lever efter dessa riktlinjer/vilka val han/hon gör i vardagen som speglar den åttafaldiga vägen? Hur tror ni den åttafaldiga vägen påverkar livet för en buddist? Har ni turen att ha en buddist i er basgrupp – använd denna expertkunskap! Lyssna på varandra och ta del av varandras tankar och erfarenhet! 

– Kan ni jämföra med andra ”riktlinjer”/regler inom de religioner vi läst? Ser ni några likheter och skillnader?

Dessa frågor är inga ni ska söka ”svar” på på internet eller i läroböcker. Dessa frågor besvarar ni tillsammans i basgruppen och de kräver att ni funderar och resonerar kring den fakta ni hämtat in om den åttafaldiga vägen.

Här övar ni på analysförmågan, begreppsförmågan samt kommunikativa förmågan 

OBS! Ni väljer hur er presentation för klassen ska se ut. Kanske genom bilder? Teater? Musik? Tänk gärna både innanför och utanför ”boxen” 🙂

6982_437386023073128_990132107_n

9/11 – konspirationsteori vs Commission Report – kritisk granskning av källor!

1616422_667767576614334_2128098362_n Fatema skickade denna bild till mig och jag märker på lektionerna att när vi diskuterar medias syn på religioner och då främst Islam, så är det en fråga ni visar stort intresse för. Därför har jag utformat denna bedömningsuppgift utifrån ert intresse och engagemang!

Bedömningsuppgift: 9/11 – kan sanningen ha flera sidor?

Hemma:

* Titta på flippen nedan.

* Skriv ner stödord/stödmeningar och ta med tillbaka till skolan för vidare diskussion i basgrupp

* Vilka ”belägg” ger filmen till att 9/11 var en konspiration? Vad betyder begreppet konspiration?

Skolan:

* Vi ska tillsammans läsa Commission Report – Executive Summary, diskutera innehållet och översätta ord vi inte förstår.

EPA – metoden:

1. Enskilt skriva ner reflektioner kring det ni sett på flippen och det vi tillsammans läst i utdraget ur kommissionens rapport. Fundera utifrån rubriken Kan sanningen ha flera sidor?

2. Par (basgrupp) läs upp för varandra det som ni skrivit ner. Låt alla ta del av allas tankar innan ni startar en diskussion. I er diskussion ska ni utgå från de källkritiska begreppen:

perspektiv

trovärdig

vinklad

syfte

tolkning

objektiv

tendens

Fundera kring de båda källornas trovärdighet. Kan någon källa vara vinklad? Kan båda källorna vara vinklade? Vad kan syftet vara med att vinkla en källa? Är källorna objektiva? Vem står bakom källorna? Vems perspektiv belyser dem? Kan man se en tendens att källorna pekar ut speciella grupper som ansvariga?

Jag vill att ni bortser från era personliga åsikter och utifrån ett källkritiskt perspektiv granskar båda källorna lika väl! För att visa att ni har en förmåga att hantera och granska information så måste ni visa att ni kan granska båda källorna! Det räcker alltså inte att säga om den ena ”jag tror denna är mest trovärdig”. Ni måste visa att ni kan resonera kring källornas trovärdighet utifrån ett källkritiskt perspektiv och använda de källkritiska begreppen i ett sammanhang.  Här övar ni på informationshanteringsförmågan samt begreppsförmågan

Bedömningsuppgift: 9/11 – kan sanningen ha flera sidor

I denna riktade skrivning kommer du att få utgå, både från dina egna tankar utifrån flippen och Kommissionens rapport, samt utgå från den diskussion ni tillsammans haft i er basgrupp. Genom att använda de källkritiska begreppen kommer du få ge din källkritiska reflektion kring de båda källorna. Jag vill att du redogör för källornas trovärdighet, ger belägg för dina åsikter och belyser källorna ur olika perspektiv. Utifrån ditt källkritiska resonemang så vill jag att du avslutningsvis presenterar dina tankar kring vad du anser är ”sanningen” om 9/11, vem bar det yttersta ansvaret?  Kommer du fram till att det inte finns en absolut sanning så är det den åsikten du utvecklar ditt resonemang kring.

Du kommer få visa och jag kommer bedöma:

* Hur du resonerar och utvecklar dina tankar kring de båda källornas trovärdighet (informationshanteringsförmågan)

* Hur du använder dig av källkritiska begrepp för att belysa de båda texterna ur ett källkritiskt perspektiv (begreppsförmågan) 

Lycka till!

Muslimska högtider – Ramadan

Hemma:

* Titta på flipparna hemma

* Skriv ner kortfattat med stödord fakta om Ramadan. Här övar du din begreppsförmåga

* Skriv ner kortfattat med stödord fakta om Eid. Här övar du din begreppsförmåga 

På lektionen:

Jämför era stödord i basgruppen. Här övar du din begreppsförmåga och din kommunikativa förmåga

* Skriv tillsammans i basgruppen en text med rubriken ”Högtid och fasta i islam & Judendom – likheter och skillnader”

Här vill jag att ni använder den fakta ni har fått om muslimsk och judisk fasta och jämför. Vad heter de olika perioderna när man fastar? Vilka likheter finns det? Vilka skillnader? När inträffar fastan? Vad är syftet med att fasta – varför fastar man? Utveckla era svar! Här övar du din begreppsförmåga, din kommunikativa förmåga samt din analysförmåga

* Presentera er text i helklass