”Att flytta – På gott och ont”

Efter att ha arbetat med stödmallen ”Orsaker bakom att människor flyttar” vill jag att du skriver en resonerande text på temat ”Att flytta- på gott och ont”. Använd dig av din stödmall och av den stödmall vi gjort tillsammans när vi diskuterade i helklass.  Kanske är det så att du har egna erfarenheter av att flytta, till en annan stad eller till ett annat land? Har du varit med om en flytt så använd gärna den erfarenheten när du resonerar.

Varför flyttar folk idag? Vilka flyttar frivilligt och vilka flyttar av tvång? Varför flyttade folk under den industriella revolutionen från byar in till städerna? Var det frivilligt folk flyttade eller tvingades man flytta? Ser du några likheter mellan då och nu? Skillnader?

När du skrivit klart kommer din kompis att ge respons på det du skrivit enligt modellen ”two stars and one wish” (2 bra saker som du vill lyfta fram och en önskan om något som kan förbättras)

När du fått tillbaka din text av kompisen, läs igenom responsen och gör förbättringar på din text. Lämna sedan in den till mig så kommer jag att bedöma din text.

Här får du visa och jag kommer att bedöma din:

Analysförmåga:

-Du kan se orsaker och konsekvenser av att människor tvingades/valde att flytta under Industriella Revolutionen och varför folk tvingas/väljer flytta idag.

– Du kan resonera och se likheter och skillnader mellan varför folk flyttade under Industriella Revolutionen och varför folk flyttar idag, både utifrån ev. egna erfarenheter och utifrån det vi diskuterat i klassen.

Kommunikativa förmåga:

– Kunna visa och berätta hur det kommer sig att man tänker/resonerar som man gör.

-Kunna berätta/förklara hur man tänker så att andra förstår.

Lycka till!

Annonser

Industriella revolutionen

Här kommer en 8 minuter lång ”flipp” som handlar om Industriella Revolutionen. Din uppgift är att titta på filmen hemma, gärna två gånger 🙂

Efter att du har sett filmen så vill jag att du kortfattat försöker förklara följande begrepp med egna ord (här får du möjlighet att öva på begreppsförmågan) :

ångmaskin

råvara

kapital

textilindustri

uppfinningar (ge gärna exempel)

effektivare jordbruk

Vi kommer att utgå från dessa ord då vi nästa lektion sammanfattar gemensamt vad filmen handlade om. Se till att du kommer förberedd till lektionen 🙂