Förändra historien – påverka framtiden!

Efter att ni arbetat tillsammans i era basgrupper och skapat egna Versaillesfördrag, kommer du nu få genomföra en enskild riktad skrivning med rubriken:

Förändra historien –  påverka framtiden! 

Du kommer att få presentera ett av de fredsförslag som du tagit del av, antingen som din basgrupp presenterat, eller ett förslag från någon av de andra basgrupperna. Det förslag, en punkt i fredsfördraget, som du väljer ut ska vara det som du tror har störst möjlighet att påverka resten av 1900-talets historia. 

Stödfrågor/meningar att använda vid skrivningen:

 • Beskriv ditt förslag noga
 • Vilka orsaker ligger bakom ditt val (varför anser du, är denna punkt den viktigaste att lyfta fram i fredsfördraget)
 • Jämför hur ditt förslag skiljer sig från de förslag som ingick i fredsfördraget i Versailles
 • Vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser skulle ditt förslag kunna få (dra gärna samband som leder ända fram till nutid och kanske tom ännu längre…)
 • Vilka olika ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser skulle ditt förslag kunna få för Europa?
 • Vilka olika konsekvenser skulle ditt förslag få för den enskilda människan, för olika grupper i samhället (tex folkslag) och för hela landet?
 • Hur du tror att dina konsekvenser skulle påverka den historiska utvecklingen jämfört med den historiska utveckling vi vet ägde rum under 1900-talet?

 Som stöd kan du använda dig av två olika analysmodeller:

För att strukturera upp hur ditt val påverkar långsiktigt/kortsiktigt och hur det kan påverka individer/grupper/landet och givetvis hela Europa

analsymodelllotta

För att strukturera upp vilka olika sociala/politiska och ekonomiska konsekvenser ditt val kan få

bild1

Du kommer få visa och jag kommer bedöma din: 

Analysförmåga:

 • Du kan se samband mellan orsaker och konsekvenser (se hur historiska skeenden sitter ihop, att konsekvenser av en händelse kan vara orsaker till en annan händelse)
 • Du kan redogöra för hur ditt förslag skulle kunna påverka och ändra historiska förhållanden och skeenden, genom att jämföra med den historiska utvecklingen vi vet ägde rum från 1919 och fram till andra världskriget (eller ända fram tills idag)

Kommunikativa förmåga:

 • Du visar att du kan resonera kring orsaker/konsekvenser och samband samt utveckla dessa samband i  flera ”tankeled”
 • Du visar att du kan motivera ditt förslag och underbygga med fakta

Annonser

Dags att ändra historien!

Här kommer veckans uppgift som ni ska genomföra tillsammans i er basgrupp. Uppgiften redovisas muntligt i helklass. Redovisningen är inte bedömningsgrundande, syftet med redovisningen är att alla ska få ta del av allas förslag och idéer. Detta kommer sedan leda fram till en enskild riktad skrivning där du kommer få resonera kring vilka åtgärder du anser vara viktigast för att mildra konsekvenserna av fredsfördraget i Versailles!

Här får du möjlighet att öva på analysförmågan, kommunikativa förmågan, begreppsförmågan samt informationshanteringsförmågan

Uppgift

Tillsammans med din basgrupp befinner ni er i Versailles. Tyskland är besegrat och ni tillhör en av segermakterna. Ni har rest i en tidskapsel för att vara med och förändra historien! Ni vet vad konsekvenserna av första världskriget blev, hur fredsfördraget såg ut och vad detta skulle leda till 20 år senare… Ert uppdrag är att mildra konsekvenserna och därmed förhindra att andra världskriget ens äger rum!

Ni kommer presentera ett fredsfördrag. Ett fredsfördrag där ni har varit uppmärksamma på alla de problem som det fredsfördrag skapade som tecknades för snart 100 år sedan. Ni har chansen att ändra de senaste 100 årens historia. För att lyckas måste ni presentera ett fredsfördrag som skapar ekonomisk, social och politisk stabilitet i Europas länder. Kommer ni lyckas?

Hela Europas framtid ligger i era händer…

Bz2Phz0IMAI1bEU

Analysmodellen får ni även på stencil i klassrummet 🙂

 

Crash course World War One!

Hemma:

* Titta på flippen

Skriv ner dina egna förklaringar till följande begrepp (tillsammans går vi igenom begreppen på lektionen):

  • imperium
  • diplomati
  • bundsförvant
  • ultimatum
  • mobilisera
  • Ententen
  • Centralmakterna
  • neutral

I skolan:

Arbeta tillsammans i basgruppen. Även om ni skriver samma svar, se till att alla skriver ner svaren i sina egna anteckningsböcker (som alltid har ni god nytta av era anteckningar vid bedömningstillfälle)

1. Använda följande begrepp för att skriva en orsakskedja som leder fram till första världskriget. Givetvis kan du ha med fler begrepp från flippen. Skriv tillsammans i basgruppen

 • Tyskland
 • Wilhelm 2:e
 • Otto von Bismarck
 • maktbalans
 • upprustning
 • Österrike/Ungern
 • Franz Ferdinand
 • allianser

 

2. Beskriv steg-för-steg hur kriget snabbt utvecklades till ett krig där stora delar av Europa var inblandat. Vilka allianser slöts? Vem var på vems sida? Ta hjälp av karta och rita gärna! 

3. Vilket nytt ”vapen” användes vid fronten? Vilka konsekvenser gav detta för soldaterna? Hur skyddade soldaterna sig?

4. Läs texten ur Levande historia Versaillesfreden 

5. Efter att ni tillsammans i basgruppen läst texten, resonera kring följande fråga: Huvudtanken med freden 1918 var att ”inga fler krig ska äga rum i mänsklighetens historia”. Anser ni att man lyckades med det man ville uppnå? Vad hade man kunnat göra annorlunda? Vilka konsekvenser hade man kunnat undvika med hjälp av dessa åtgärder tror ni? 

7201502

Här får du möjlighet att öva på:

 • analysförmågan (orsaker/konsekvenser/åtgärder, använd analysmodellen nedan) 
 • begreppsförmågan (begrepp som du använder i ett sammanhang)
 • kommunikativa förmågan (resonera, diskutera, utveckla i flera tankeled)

analsymodelllotta