Förändra historien – påverka framtiden!

Efter att ni arbetat tillsammans i era basgrupper och skapat egna Versaillesfördrag, kommer du nu få genomföra en enskild riktad skrivning med rubriken:

Förändra historien –  påverka framtiden! 

Du kommer att få presentera ett av de fredsförslag som du tagit del av, antingen som din basgrupp presenterat, eller ett förslag från någon av de andra basgrupperna. Det förslag, en punkt i fredsfördraget, som du väljer ut ska vara det som du tror har störst möjlighet att påverka resten av 1900-talets historia. 

Stödfrågor/meningar att använda vid skrivningen:

 • Beskriv ditt förslag noga
 • Vilka orsaker ligger bakom ditt val (varför anser du, är denna punkt den viktigaste att lyfta fram i fredsfördraget)
 • Jämför hur ditt förslag skiljer sig från de förslag som ingick i fredsfördraget i Versailles
 • Vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser skulle ditt förslag kunna få (dra gärna samband som leder ända fram till nutid och kanske tom ännu längre…)
 • Vilka olika ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser skulle ditt förslag kunna få för Europa?
 • Vilka olika konsekvenser skulle ditt förslag få för den enskilda människan, för olika grupper i samhället (tex folkslag) och för hela landet?
 • Hur du tror att dina konsekvenser skulle påverka den historiska utvecklingen jämfört med den historiska utveckling vi vet ägde rum under 1900-talet?

 Som stöd kan du använda dig av två olika analysmodeller:

För att strukturera upp hur ditt val påverkar långsiktigt/kortsiktigt och hur det kan påverka individer/grupper/landet och givetvis hela Europa

analsymodelllotta

För att strukturera upp vilka olika sociala/politiska och ekonomiska konsekvenser ditt val kan få

bild1

Du kommer få visa och jag kommer bedöma din: 

Analysförmåga:

 • Du kan se samband mellan orsaker och konsekvenser (se hur historiska skeenden sitter ihop, att konsekvenser av en händelse kan vara orsaker till en annan händelse)
 • Du kan redogöra för hur ditt förslag skulle kunna påverka och ändra historiska förhållanden och skeenden, genom att jämföra med den historiska utvecklingen vi vet ägde rum från 1919 och fram till andra världskriget (eller ända fram tills idag)

Kommunikativa förmåga:

 • Du visar att du kan resonera kring orsaker/konsekvenser och samband samt utveckla dessa samband i  flera ”tankeled”
 • Du visar att du kan motivera ditt förslag och underbygga med fakta

Annonser

Dags att ändra historien!

Här kommer veckans uppgift som ni ska genomföra tillsammans i er basgrupp. Uppgiften redovisas muntligt i helklass. Redovisningen är inte bedömningsgrundande, syftet med redovisningen är att alla ska få ta del av allas förslag och idéer. Detta kommer sedan leda fram till en enskild riktad skrivning där du kommer få resonera kring vilka åtgärder du anser vara viktigast för att mildra konsekvenserna av fredsfördraget i Versailles!

Här får du möjlighet att öva på analysförmågan, kommunikativa förmågan, begreppsförmågan samt informationshanteringsförmågan

Uppgift

Tillsammans med din basgrupp befinner ni er i Versailles. Tyskland är besegrat och ni tillhör en av segermakterna. Ni har rest i en tidskapsel för att vara med och förändra historien! Ni vet vad konsekvenserna av första världskriget blev, hur fredsfördraget såg ut och vad detta skulle leda till 20 år senare… Ert uppdrag är att mildra konsekvenserna och därmed förhindra att andra världskriget ens äger rum!

Ni kommer presentera ett fredsfördrag. Ett fredsfördrag där ni har varit uppmärksamma på alla de problem som det fredsfördrag skapade som tecknades för snart 100 år sedan. Ni har chansen att ändra de senaste 100 årens historia. För att lyckas måste ni presentera ett fredsfördrag som skapar ekonomisk, social och politisk stabilitet i Europas länder. Kommer ni lyckas?

Hela Europas framtid ligger i era händer…

Bz2Phz0IMAI1bEU

Analysmodellen får ni även på stencil i klassrummet 🙂

 

Crash course World War One!

Hemma:

* Titta på flippen

Skriv ner dina egna förklaringar till följande begrepp (tillsammans går vi igenom begreppen på lektionen):

  • imperium
  • diplomati
  • bundsförvant
  • ultimatum
  • mobilisera
  • Ententen
  • Centralmakterna
  • neutral

I skolan:

Arbeta tillsammans i basgruppen. Även om ni skriver samma svar, se till att alla skriver ner svaren i sina egna anteckningsböcker (som alltid har ni god nytta av era anteckningar vid bedömningstillfälle)

1. Använda följande begrepp för att skriva en orsakskedja som leder fram till första världskriget. Givetvis kan du ha med fler begrepp från flippen. Skriv tillsammans i basgruppen

 • Tyskland
 • Wilhelm 2:e
 • Otto von Bismarck
 • maktbalans
 • upprustning
 • Österrike/Ungern
 • Franz Ferdinand
 • allianser

 

2. Beskriv steg-för-steg hur kriget snabbt utvecklades till ett krig där stora delar av Europa var inblandat. Vilka allianser slöts? Vem var på vems sida? Ta hjälp av karta och rita gärna! 

3. Vilket nytt ”vapen” användes vid fronten? Vilka konsekvenser gav detta för soldaterna? Hur skyddade soldaterna sig?

4. Läs texten ur Levande historia Versaillesfreden 

5. Efter att ni tillsammans i basgruppen läst texten, resonera kring följande fråga: Huvudtanken med freden 1918 var att ”inga fler krig ska äga rum i mänsklighetens historia”. Anser ni att man lyckades med det man ville uppnå? Vad hade man kunnat göra annorlunda? Vilka konsekvenser hade man kunnat undvika med hjälp av dessa åtgärder tror ni? 

7201502

Här får du möjlighet att öva på:

 • analysförmågan (orsaker/konsekvenser/åtgärder, använd analysmodellen nedan) 
 • begreppsförmågan (begrepp som du använder i ett sammanhang)
 • kommunikativa förmågan (resonera, diskutera, utveckla i flera tankeled)

analsymodelllotta

Konflikten mellan Judar och Araber – fortsättning

På begäran från er elever så lägger jag här ut del 2 och del 3 av flipparna ”Världens Konflikter – Israel och Palestina”.

Se flipparna hemma som en förberedelse inför den riktade skrivning vi kommer att ha fredag vecka 7 med rubriken:

Konflikt mellan judar och araber – så här tänker jag! 

Kommande lektioner (v.6-7 ) ska ni tillsammans arbeta i basgrupperna (uppgift kommer i separat inlägg nästa vecka). I den riktade skrivningen ska du använda dig av de tankar och resonemang ni diskuterat tillsammans, det vi läst tillsammans och det ni sett på flipparna och skriva en enskild text utifrån hur du tänker kring denna konflikt! När anser du att man kan säga att konflikten startade? Varför uppstod konflikten, underbygg ditt resonemang med fakta! Vilka orsaker ligger bakom och vad har konsekvenserna blivit? Kortsiktiga och långsiktiga, negativa och positiva? Vilka olika sorters konsekvenser kan vi se t.ex. ekonomiska, politiska, sociala?  Hur tror du att man kan lösa konflikten i framtiden? Går den att lösa? Resonera! Här visar du, och jag bedömer, din analysförmåga, begreppsförmåga samt kommunikativa förmåga 

Du ska visa att du kan:

-Förstå och beskriva olika orsaker till konflikten och olika konsekvenser av konflikten  mellan judar och araber (Israel/Palestina) (analysfömågan)

– Presentera dina egna åsikter och tankar om konflikten mellan Judar och Araber (Israel/Palestina) (kommunikativa förmågan)

– Använda ord och begrepp i sitt sammanhang (begreppsförmågan)

Mer information om denna bedömningsuppgift nästa vecka! Först ska ni  diskutera, resonera, söka information och kunskapa tillsammans för att förbereda er! Lycka till 🙂

Världens konflikter Israel – Palestina del 2

Världens konflikter Israel – Palestina del 3

Judendomen del 1

Din uppgift hemma  är att:

1. Titta på flippen (givetvis hur många gånger du vill, med pauser och spela tillbaka, du väljer helt själv)

2. Skriv ner några stödord som hjälp till minnet om följande begrepp/namn:

Abraham

Förbund

Josef

Mose

Tio Guds bud

Vi kommer inleda lektionen med att tillsammans diskutera kring det ni sett, som en repetition

Din uppgift på lektionen är att:

1. Välj ut 2 av budorden som du anser vara ”viktigast”. Vilka budord tycker du att man ska följa?

2. Välj ut 1 av budorden som du inte anser vara lika ”viktigt”. Vilket budord tycker du att man inte behöver följa?

3. Vilket budord tror du att människan har svårast för att följa?

4. Du kommer att få skriva ner dina tankar i din skrivbok. Jag vill att du resonerar kring de budord du valt. Utveckla ditt resonemang och fundera kring om budorden har samma betydelse idag som de hade för över 2000 år sedan? Kan budorden betyda flera olika saker? Vad fick dig att välja just dessa budord? Motivera varför! Du skriver enskilt och här får du möjligheten att öva din kommunikativa förmåga

5. Arbeta tillsammans med en kompis. Läs upp din text för din vän. Jämför, har ni valt samma budord? Skiljer sig era tankar åt? På vilket sätt och varför tror ni att dom gör det? Vilka likheter och vilka skillnader hittar ni i texterna ni skrivit? Här gäller det att du kan motivera dina åsikter och samtidigt  lyssna på din kompis. Ni arbetar i par och här får ni möjligheten att öva på er kommunikativa förmåga och er analysförmåga

Vi kommer att återkomma till olika levnadsregler i andra religioner och du kommer då att få skriva en resonerande text och jämföra olika levnadsregler i olika religioner. Denna text kommer jag då att bedöma. Så glöm inte bort hur viktigt det är att du övar på de förmågor som du sedan kommer att bli bedömd på! 

Sammanställning och analys av utvärdering

Tack!

Först av allt så vill jag säga ett stort TACK för att du tog dig tid att göra utvärderingen. Varför ska man göra en utvärdering? Jo, det finns många anledningar. En anledning är att man får tillfälle att öva på den metakognitiva förmågan, förmågan att reflektera över sin insats, vad man gjorde bra och vad man ska tänka på tills nästa kurs. En annan anledning är givetvis att det ger MIG ett bra underlag när jag ska bygga upp nästa kurs i SO (som är religion). Vad har jag då fått för respons och tankar från er?

Jo, att 73% ger detta område en 4 eller 5:a i betyg betyder ju att det var övervägande positivt 🙂 Ni verkar ha tyckt om upplägget, med studiebesök på rådhuset, presentation för Carl Fredrik och Hallandsposten. Kanske fanns det ytterligare saker ni hade önskat? Fyll gärna på under ”övrigt” om du har tankar kring kursens upplägg.

Strax över 70 % tycker att det för det mesta varit tydligt när vi tränat och när jag bedömt era förmågor. Här är givetvis målet för mig att jag ska försöka vara ännu tydligare och att ALLA ska känna sig helt säkra på när ni tränar och när jag bedömer. Bedömningstillfället ska ALDRIG vara en överraskning. Jag är ändå glad att ingen (0%) känt att de inte haft en enda aning om bedömning/träningstillfälle. Så vi är på rätt spår åtminstone!

Nästa cirkeldiagram som handlar om feedback måste jag dock ta till mig och förbättra. Nästan 40 % säger att ni bara fått feedback några enstaka gånger och 60 % för det mesta/alltid. Jag diskuterade detta med några av er i veckan och vi kunde konstatera att under denna kursen har det mesta av feedbacken varit muntlig (under historia-kursen var den 100 % skriftlig). Muntlig feedback kan ibland vara svårare att uppfatta som feedback om inte jag som lärare är väldigt tydlig. Detta måste jag givetvis bli bättre på och i nästa kurs kommer jag återgå till att ge det mesta av feedbacken skriftligt. Dock kommer jag öva på att vara tydlig när jag ger muntlig feedback! Tipsa mig gärna hur du vill ha din feedback!

Kul att se att nästan 80 % känner att de har mycket hjälp av blogg/facebook. Det får mig att vilja fortsätta med blogg och facebook och utveckla detta ytterligare!

Men framförallt – jag blir  glad när jag läser om hur ni tycker att ni har utvecklat era förmågor och vad ni vill fortsätta utveckla! Jag ser två klasser där eleverna har full koll  på vad de övar, vad jag betygsätter, vilka förmågor vi utgår från och vad dessa förmågor innebär. Det gör mig så stolt, för det betyder att ni tar ansvar över ert eget lärande! Jag hoppas många vuxna läser era kommentarer och inser att ungdomar idag är inga ”flum-elever” som struntar i sin utbildning, utan ungdomar som vet vilka förmågor de behöver öva på  för att förbättra sina resultat och också hur de ska göra!

Sist, men inte minst, vilka fantastiska härliga kommentarer ni lämnat under övrigt…. Så glad jag blir, vilken energi ni ger mig och det är ord jag tar med mig i min ryggsäck! Jag lovar att jag under vårterminen ska göra allt jag kan för att fortsätta utveckla, förbättra och förtydliga min undervisning! Tack för att du tog dig tid och hjälpte mig!

Länk till sammanställning av utvärderingen finns här!

Kolonialism och rasism under 1800-talet

Kolonialism och rasism, två begrepp som verkligen tillhör den mörka delen av Europas historia. Under 1800-talet pågick en ”kapplöpning” om vilket europeiskt land som kunde erövra störst del av Afrika. I denna uppgift kommer du att få titta närmare på, och lära dig mer, om det som kallas för kolonialism.

1. Titta på nedanstående ”flipp”. Du får givetvis titta hur många gånger du vill, pausa och spela tillbaka.

2. Under tiden du tittar på flippen vill jag att du funderar över vad följande begrepp betyder. Här får du möjlighet att öva din begreppsförmåga:

Kolonialism = 

Primitiv =

Rasism= 

Civiliserad = 

3. Efter att du tittat på flippen vill jag att du kortfattat skriver stödpunkter om vilka orsaker som låg bakom européernas kolonisation och vilka konsekvenser denna kolonisering hade, både för européerna och för de länder som blev koloniserade. Här får du möjlighet att öva din analysförmåga.

Ta med dig dina anteckningar tillbaka till skolan. Vi kommer att diskutera våra tankar, både i basgrupperna och i helklass.

Lycka till! / Fröken