Milleniemålen 2015 – Når vi dit?

Hemma: 

* Titta på flippen hemma

* Vilka är de 8 Milleniemålen? (Millenium Development Goals, MDG) Gör en lista och ta med till skolan

 

Skolan: 

Helklass – genomgång av de åtta milleniemålen och vad de innebär. Använd era anteckningar och utgå från dessa när vi diskuterar.

* Arbeta i basgrupper och använd er av sidan http://www.milleniemalen.nu för att söka information. Utgå från följande frågeställningar:

1. Hur går arbetet runt om i världen med att uppnå de åtta Milleniemålen? Jämför två olika regioner (välj två regioner ni vill jämföra). Vad skiljer de olika regionerna åt i utveckling? Vilka framsteg har regionerna gjort? Vilka utmaningar kvarstår? Ge förslag på åtgärder som kan bidra till fortsatt utveckling.

2. Vad händer efter 2015? Vad innebär Post 2015?  Vilka ”grundläggande värden” lyfter Post 2015 fram som viktiga att fokusera på? Vad innebär ett ”grundläggande värde”? Varför tror ni att just dessa värden anses vara viktiga?  

Diskutera och förklara följande begrepp (begrepp som ni hittar i texten ”Hur kommer den nya agendan se ut”) :

 • holistisk
 • marginaliserade grupper
 • jämställdhet
 • Hållbar utveckling
 • ekonomisk tillväxt

3. Gå in under skolmaterial – klicka på Varför bry sig om världen? 

Läs texten ”Stora utmaningar kvarstår” tillsammans i gruppen! Skriv en gemensam text i basgruppen med rubriken:

Varför ska vi bry oss? 

I denna text ska ni tillsammans reflektera över varför det är viktigt att vi i Sverige bryr oss om utvecklingen i andra delar av världen och fundera över vilka konkreta åtgärder som vi kan bidra med? 

Texten skriver ni gemensamt och läser upp i helklass för att dela med er av era tankar till era klasskamrater 🙂

I alla dessa uppgifter över ni på följande förmågor:

 • Analysförmågan – Se orsaker och konsekvenser av Milleniemålen. Kunna jämföra utveckling över tid och på olika platser i världen (förr – nu – sen?)
 • Kommunikativa förmågan – Underbygg resonemanget m fakta. Diskutera er fram till gemensamt svar. Lyssna på varandra. Ta del av andras tankar och dela med er av era!
 • Begreppsförmågan – Ni tar reda på och förstår vad ord och begrepp betyder. Ni övar på att använda dessa begrepp och ord i ett sammanhang och förstår hur de hör ihop.
 • Informationshanteringsförmågan – Ni ska kunna söka och samla ihop information ni behöver och ni ska sortera ut den informationen som är användbar. Ni ska även fundera på om informationen är viktig för just er uppgift.

 

millenniemc3a5len-text

Lycka till!

Annonser

Era tankar kring samband!

I tisdags när jag gick runt och lyssnade och samtalade med basgrupperna lyfte ni fram många olika och viktiga samband mellan orsaker till varför världen ser ut som den gör idag och vilka olika konsekvenser dessa orsaker fört med sig. Jag har försökt sammanfatta era tankar i några punkter, samt lyft fram de begrepp som många grupper hade med i sin diskussion.

Se till att ni använder dessa samband som stöd i er riktade skrivning på fredag! För att friska upp minnet om kolonialism så har jag här även lagt upp flippen om kolonialism som vi såg i höstas. Att se denna, plus de flippar vi arbetat med i detta arbetsområde,  är ett bra sätt att förbereda sig inför den riktade skrivningen på fredag:)

Lycka till!

 • Hur ser sambandet ut mellan mat, jordbruk och nederbörd? Vilka konsekvenser får detta?
 • Hur ser sambandet ut mellan fattigdom/rikedom & före detta kolonier? Vilka orsaker låg bakom kolonialisering och vilka konsekvenser har det fått? För vilka länder var kolonialiseringen positiv? För vilka var den negativ? Se det ur olika perspektiv.
 • Hur ser sambandet ut mellan fattigdom – sjukvård – medellivslängd? Vilka konsekvenser får detta?
 • Vilket samband kan ni se över tid jämfört med länder som vi läst om under industriella revolutionen och jordbruksländer? Vilken roll har industrialiseringen spelat för ländernas utveckling? Hur hade världen sett ut utan industrier?
 • Hur tror ni att världen kommer att se ut om 200 år? Några grupper diskuterade att världen kommer vara mer jämlik, medan andra grupper diskuterade att skillnaderna mellan länderna bara kommer öka. Motivera ditt svar. Hur tänker du? Varför?

Begrepp som du kan använda och som kan vara till hjälp:

* Industrialisering/industrialism

* Kapitalism

* Koloni/kolonialisering/kolonialism

* medellivslängd

* Självhushåll

* export/import

* Råvaror

200 år som har förändrat världen

Hemma:

* Titta på flippen hemma

* Förklara på svenska begreppen ”High income coutry” ”Middle income country” samt ”Low income country”

* Ta med dig två frågor/funderingar/saker du fastnade för och vill fortsätta diskutera,  tillbaka till lektionen. Skriv ner dessa i din skrivbok.

 

Skolan:

1. Enskild- 10 minuter enskild reflektion kring de frågeställningar/funderingar du tagit med dig från Flippen. Vad var det som gjorde att du fastnade för just dessa funderingar? Vad vill du lyfta fram från Flippen? Vad är dina tankar? Här övar du analysförmågan, begreppsförmågan samt den kommunikativa förmågan 

2. Basgrupp– Läs upp era tankar för varandra i basgruppen. Bikupa kring era tankar. Lyfte ni fram samma saker?  Vad tycker ni är viktigt att ta med sig av det ni lärt er?  Hur har världen förändrats sedan början av 1800-talet? Hur såg världen ut då, jämfört med nu och hur tror ni att världen kommer se ut i framtiden? Vilka 3 olika typer av inkomstländer nämns i Flippen? Kan ni ge exempel på länder ur de olika grupperna? Vilka världsdelar är representerade i de olika grupperna? Ser ni något samband?

Lyft fram minst tre olika delar av Flippen som er grupp anser vara de viktigaste och som ni diskuterat. Var och en skriver stödord i sin bok- men hjälps åt!  Här övar du analysförmågan, begreppsförmågan samt den kommunikativa förmågan. 

3. Enskilt– Utifrån din enskilda reflektion, basgruppens diskussion och de punkter ni skrivit ner och lyft fram som de viktigaste vill jag att du skriver en enskild text utifrån rubriken:

200 år som förändrat världen – förr, nu och sen då? 

Här kommer du att få visa och jag kommer att bedöma din:

Analysförmåga – 

* Kunna förstå och beskriva orsaker och konsekvenser (varför något sker och hur det påverkar framtiden)

Kunna förklara och visa hur saker hör ihop (samband)

Kommunikativa förmågan – 

* Kunna föra resonemang som är underbyggda med fakta

Skillnader mellan ”fattiga” och ”rika” länder

Hemma:

 1. Titta på Flippen hemma.
 2. Skriv kortfattat ner dina förklaringar av begreppen. Här övar du din begreppsförmåga:
 • kapital
 • postindustriellt samhälle
 • EU
 • G8 (G7) länderna
 • självhushåll
 • infrastruktur
 • diktatur
 • medellivslängd

I skolan:

Arbeta i basgruppen utifrån de fyra frågeställningarna som ges på flippen:

 1. Vad kan sämre infrastruktur få för konsekvenser för ett land?
 2.  Vad skulle konsekvenserna kunna bli om alla på jorden åt lika mycket mat och förbrukade lika mycket energi?
 3. —Vilka världsdelar är inte representerade i G8-gruppen och vad anser ni att statscheferna borde diskutera på sina möten? Gör en dagordning!
 4. Vad tror ni är orsaken till att Sverige ligger på en högre plats på HDI-listan jämfört med BNI-listan?

Diskutera ovanstående frågor i basgrupperna och skriv ner ett gemensamt svar till varje frågaResonera er fram till era slutsatser. Skriv ner hur ni tänkte i ert resonemang. Slutresultatet presenterar ni i helklass så kan vi jämföra de olika basgruppernas tankar.

Här övar du analysförmågan, begreppsförmågan, informationshanteringsförmågan samt den kommunikativa förmågan.

Människors olika förutsättningar!

Välkomna till nästa kurs som tillhör ämnet Geografi. Men denna gång handlar det inte om att lära sig städer, länder, bergarter eller om olika vulkaner, nej denna gång ska vi lära oss mer om människors olika förutsättningar i världen vi lever i.

Varför är förutsättningarna så olika? Vad innebär det att leva i ett ”rikt” land? Vad kan konsekvenserna bli om du föds i ett ”fattigt” land? Vilka orsaker ligger bakom dessa skillnader?

Ta del av planeringen innan kursen startar. Vi kommer givetvis även gå igenom planeringen på lektionen. Här finner du även analysmodell och sambandsmodell som kan vara till hjälp under kursen. Som vanligt så kommer jag uppdatera bloggen efterhand och där hittar ni uppgifter/förmågor/begrepp och flippar – precis som alltid 🙂

Planeringen hittar ni här: Människors olika förutsättningar

Hemma: 

* Titta på flippen nedan. Flippen är egentligen från en kurs i Samhällskunskap, men ger en grundläggande kunskap om skillnaden mellan rika och fattiga länder. Vi kommer givetvis gå in djupare på orsaker som klimat, migration, befolkningstäthet o.s.v under kursens gång 🙂

* Skriv ner minst två tankar/funderingar/frågor/saker du reagerade på  under tiden du tittar på flippen. Ta med till skolan.

 

 

I skolan: 

* Utifrån era tankar och funderingar bygger vi en tankekarta och skapar en förförståelse kring ämnet.

* Vad vet vi redan innan kursen om rika och fattiga länder? Vad tror vi påverkar ett lands rikedom/fattigdom? Hur lever människor i rika respektive fattiga länder? Vilka orsaker kan ni komma på till varför länder är rika/fattiga och vilka konsekvenser för detta med sig, både för landet och för den enskilda människan? Vi använder oss av analysmodellen för att skapa en gemensam tankekarta. Här övar du på analysförmågan, kommunikativa förmågan samt begreppsförmågan